Informacje o świadectwach

 • Co to jest świadectwo energetyczne?

  Świadectwo energetyczne zwane też certyfikatem energetycznym (inne nazwy: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny itp.) jest dokumentem...
 • Kiedy świadectwo jest wymagane?

  Z dniem 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku...
 • Jakie budynki są zwolnione z certyfikacji?

  Część budynków jest zwolniona z certyfikacji energetycznej, dlatego świadectwa charakterystyki energetycznej nie są obowiązkowe dla wszystkich typów budynków...
 • Kto może wystawiać świadectwa?

  Świadectwa energetyczne mogą wystawiać tylko osoby, które posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy...
Czytaj wszystkie

Kiedy świadectwo jest wymagane ?

Kiedy świadectwo jest wymagane ?

Z dniem1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z ustawy Prawo budowlane.


Inwestor ma obowiązek dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo budowlane).

W przypadku kiedy budynek czy lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Jednocześnie brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej dokonuje się dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Certyfikat określa wielkość energii wyrażoną w kWh/(m2*rok), która jest niezbędna do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (energia potrzebna do ogrzewania, do przygotowania ciepłej wody użytkowej, do wentylacji czy klimatyzacji), a także może zawierać propozycje usprawnień możliwych do realizacji pod względem ich opłacalności. 

Świadectwo energetyczne zwane też certyfikatem energetycznym (inne nazwy: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny itp.) jest dokumentem..Można wymienić trzy przypadki, kiedy sporządza się świadectwo energetyczne w przypadku umów:
1. przeniesienia własności:
     - budynku
     - lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między
       osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową,
     - nieruchomości będącej częścią budynku, która stanowi samodzielną całość techniczno-użytkową,
2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - tutaj zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie
      świadectwo charakterystyki energetycznej;
3. powstania stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
     całość techniczno-użytkową, gdzie wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo
     charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w przypadku budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim. Do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje grzewcze nie stosuje się tego przepisu. Certyfikat charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, który należy do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, i o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego - stwierdzonym na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej, bądź w przypadku jej braku na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki.

Zarządca lub właściciel budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie. 
Właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
- upłynął termin jego ważności,
- w wyniku przebudowy lub remontu budynku, gdy uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, użytkowane przez organy administracji publicznej lub takie, w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób - dworce, lotniska, muzea czy hale wystawiennicze, powinny mieć świadectwo charakterystyki energetycznej umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony Ministerstwa Infrastruktury.