Informacje o świadectwach

 • Co to jest świadectwo energetyczne?

  Świadectwo energetyczne zwane też certyfikatem energetycznym (inne nazwy: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny itp.) jest dokumentem...
 • Kiedy świadectwo jest wymagane?

  Z dniem 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku...
 • Jakie budynki są zwolnione z certyfikacji?

  Część budynków jest zwolniona z certyfikacji energetycznej, dlatego świadectwa charakterystyki energetycznej nie są obowiązkowe dla wszystkich typów budynków...
 • Kto może wystawiać świadectwa?

  Świadectwa energetyczne mogą wystawiać tylko osoby, które posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy...
Czytaj wszystkie

Kto może wystawiać świadectwa ?

Kto może wystawiać świadectwa ?

Świadectwa energetyczne mogą wystawiać tylko osoby, które posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy...

 
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej można powierzyć tylko osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych. Specjalistów wystawiających certyfikaty energetyczne można podzielić na trzy grupy.

Wspólnym mianownikiem dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciw mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami gospodarczymi lub za przestępstwa skarbowe.

Są trzy sposoby uzyskania uprawnień do wystawiania świadectw. Certyfikaty energetyczne mogą wystawiać osoby które:
- ukończyły, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
- posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;
- odbyły szkolenie i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed Ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Wybierając trzecią opcję - szkolenie, można też zamiast odbywać szkolenie zakończone egzaminem w Warszawie, można zdecydować się na roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Zdobyte bądź nabyte uprawnienia można też stracić. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową traci je gdy:
- zostanie skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
- zostanie pozbawiona praw publicznych;
- zostanie całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona;
- niedopełni obowiązków lub naruszy zakazów określonych w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, po przeprowadzeniu przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty uprawnień.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony Ministerstwa Infrastruktury.